381 có nghĩa là 3 từ 8 chữ 1 ý
nghĩa: I LOVE YOU ♥
8x3x1 =24 : 24h tôi nghĩ về bạn

8+3+1 =12 : 12 tháng tôi nhớ
bạn

... 8-3-1 =4 : 4 mùa tôi nhớ bạn

(8+1):3 =3 : 3 ngày: ngày hqa,
ngày hnay, ngày mai tôi yêu
bạn ♥