Chi phí quản lý doanh nghiệp được theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí như chi phí nhân viên, vật liệu, đồ dùng văn phòng,khấu hao TSCĐ, thuế và phí, dự phòng, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền....
Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp được theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí như chi phí nhân viên, vật liệu, đồ dùng văn phòng,khấu hao TSCĐ, thuế và phí, dự phòng, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền. Tùy theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp có thể có thể theo dõi chi tiết them một số nội dung chi phí.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm:

- Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của ban Giám đốc, nhân vên quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp.

- Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh các chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm,… Vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,…( Giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT)

- Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý ( Giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT)

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tang, vật kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng,…

- Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,… và các khoản phí, lệ phí khác,

- Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi phí mua vào và sử dụng các tài liệu kỹ thuật , bằng sang chế,…( Không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ

- Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ,..

Tài khoản sử dụng:

- Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp ( lương chính, lương phụ, phụ cấp lương…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; thuế nhà đất, thuế môn bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (Điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chi phí khác bằng tiền khác ( Tiếp khách, hội nghị khách hàng…)

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bên nợ:

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ;

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả ( Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Bên có:

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả ( chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh”. Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2

- Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên quản lý;

- Tài khoản 6422 – Chi phí vật liệu quản lý

- Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng;

- Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ;

- Tài khoản 6425 – Thuế, phí và lệ phí

- Tài khoản 6426 – Chi phí dự phòng;

- Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác.

Chúng tôi HS F$A Consultant Việt Nam cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giúp các doanh nghiệp yên tâm trong việc sản xuất kinh doanh mà không phải bận tâm về hệ thống kế toán. Tất cả các công tác liên quan đến kế toán đều được chúng tôi thu thập và xử lý chuyên nghiệp, chính xác. Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:

- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;

- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;

- Hạch toán kế toán;

- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;

- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;

- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm;

- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;

- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;

- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;

- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;

- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Bài viết liên quan: Kế toán, Nguyên tắc kế toán, Dịch vụ kế toán chọn gói, Hoàn thiện gỡ rối sổ sách kế toán, Thông tin kế toán, Bảng cân đối kế toán, Quyết toán thuế, Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán, Nguyên tắc kế toán, Rà soát dữ liệu, Báo cáo thuế, Kinh tế kế toán, Nhật ký chung


Website liên quan:
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn