HỆ THỐNG 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN


Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành 26 chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế nói chung. Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính. Các Chuẩn mực (CM) kế toán cụ thể như sau:

CM số 01: Chuẩn mực chung;

CM số 02: Hàng tồn kho; CM số 03: Tài sản cố định hữu hình; CM số 04: Tài sản cố định vô hình; CM số 05: Bất động sản đầu tư; CM số 06: Thuê tài sản; CM số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; CM số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; CM số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; CM số 11: Hợp nhất kinh doanh; CM số 14: Doanh thu và thu nhập khác; CM số 15: Hợp đồng xây dựng; CM số 16: Chi phí đi vay; CM số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp; CM số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng; CM số 19: Hợp đồng bảo hiểm; CM số 21: Trình bày báo cáo tài chính; CM số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự; CM số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; CM số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; CM số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con; CM số 26: Thông tin về các bên liên quan; CM số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ; CM số 28: Báo cáo bộ phận; CM số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót; CM số 30: Lãi trên cổ phiếu.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Cơ sở pháp luật về các hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Phần II. Hệ thống các Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Phần III. Hướng dẫn thực hiện các Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 470 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012.
GAO TẬN NƠI Liên hệ:

Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - Tel: 08.6684 3979
Trung Tâm Sách Pháp Luật


299,000 VNĐ

luật kế toán mới nhất năm 2012


325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2012


325,000 VNĐ

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2011


280,000 VNĐ

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2011


280 VNĐ

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2011


299,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ,TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2012


298,000 VNĐ

CẨM NANG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 2011


298,000 VNĐ

luật kiểm toán độc lập 2012, mới nhất


298,000 VNĐ

chuẩn mực kiểm toán việt nam mới nhất 2012


298,000 VNĐ

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ 2011


325,000 VNĐ

hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp 2012, sách mới nhất


325,000 VNĐ

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2012, mới nhất


325,000 VNĐ

chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2012, mới nhất


325,000 VNĐ

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012, năm 2012, mới nhất


325,000 VNĐ

quy trình thanh tra, kiểm tra tài chính đơn vị HCSN năm 2012


325,000 VNĐ

nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp 2012, mới nhất