HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2011, 2012


HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM 2011, 2012
Ngày 01-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tất cả các quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-11-2011.
Ban Chấp hành Trung ương khẳng định việc ban hành ba văn kiện này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu và hiệu quả hoạt động của đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng cũng như nâng cao sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng. Bên cạnh đó, bối cảnh mới hiện nay cũng đang đặt ra những yêu cầu mới. Do vậy, việc bổ sung một số vấn đề về những lĩnh vực bức xúc ảnh hưởng đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên là cần thiết. Những nội dung bổ sung, điều chỉnh có cơ sở thực tiễn và tính thiết thực.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương còn quy định một số vấn đề quan trọng khác như: Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6-7-2011 về tiếp tục đổi mới về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; QĐ số 1374/QĐ-TTg ngày 12-8-2011 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 Hướng dẫn liên ban số 06-HD/TCTW-BTGTW ngày 15-8-2011 về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp; QĐ số 09-QĐ/TW ngày 24-3-2011 bổ sung, sửa đổi về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...
Để giúp cho các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên triển khai thực hiện đúng Điều lệ Đảng, cũng như kịp thời nắm bắt các văn kiện mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng năm 2011; Phần II. Hướng dẫn soạn thảo văn bản và hệ thống mẫu văn bản quan trọng sử dụng trong văn phòng cấp ủy Đảng; Phần III. Quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của đảng bộ, chi bộ cơ sở; Phần IV. Quy định mới nhất về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong tình hình mới; Phần V. Quy định mới nhất về những điều đảng viên không được làm và công tác quản lý cán bộ đảng viên; Phần VI. Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, khen thưởng của Đảng; Phần VII. Quy định mới nhất về chế độ phụ cấp đối với cán bộ đảng viên.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2011
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
Vui lòng liên hệ:Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382
Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
email: hongvan@thongtinluat.org
www.bieuthuexuatnhapkhau.org
HUONG DAN THI HANH DIEU LE DANG MOI NHAT 2011-2012


Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070Ngày 1 tháng 11 năm 2011 .Ban chấp hành Trung Ương Đảng đã ban hành quyết định 45-QĐ/TW quy định thi hành Điều Lệ Đảng .Quyết định 46-QĐ/TW ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra ,giám sát & kỷ luật đảng .Quyết định...

-->Đọc thêm...NHUNG DIEU DANG VIEN KHONG DUOC LAM 2011, 2012


NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM 2011, 2012 Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070Ngày 01-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện...

-->Đọc thêm...

HUONG DAN THI HANH DIEU LE DANG VA QUY DINH MOI NHAT DANG VIEN KHONG DUOC LAM 2011, 2012


HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM 2011-2012 Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070website: http://www.luatlaodong.orgNgày 01-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một...

-->Đọc thêm...

HƯỚNG DẪN THI HÀNH DIỀU LỆ DẢNG KHÓA XI VÀ QUY ĐỊNH DẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM


Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THANH TRA,KIỂM TRA ,GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG & NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM NÂNG CAO PHẨM CHẤT,ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN ...

-->Đọc thêm...