TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-05-2012, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH PHỤ CẤP MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ÁP DỤNG TỪ 1-5-2012Chính sách tiền lương có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và có tác động lớn đến hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của cả nước trên tầm vĩ mô, tác động lớn đến rất nhiều người lao động hưởng lương. Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng: “Cải cách chính sách tiền lương phải tiến tới bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội”. Trên cơ sở đó, hình thành các cơ chế tiền lương hành chính, sự nghiệp phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
Đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết phải cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình hiện tại, ngày 12-4-2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày Quy định mức lương tối thiểu chung; Theo đó, lương tối thiểu của công chức lên mức 1.050.000 đồng, tăng 220 nghìn đồng, tương đương 26,5%. Mức lương tối thiểu chung này được xem là căn cứ tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp trong khu vực Nhà nước, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động đối với các doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương... Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành nhiều quy định mới khác như: TTLT số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19-01-2012 Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập; NĐ số 14/2012/NĐ-CP ngày 7-3-2012 sửa đổi về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; NĐ số 23/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; TTLT số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16-3-2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; NĐ số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; NĐ số 27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; NĐ số 112/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2012 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn…

Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung áp dụng từ ngày 01-5-2012 và thang bảng lương áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp;
Phần thứ hai. Quy định mới về điều chỉnh lương hưu, chế độ hưu trí và chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội;
Phần thứ ba. Quy định mới về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, nghỉ phép và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, người lao động;
Phần thứ tư. Quy định mới về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
Phần thứ năm. Quy định mới về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế;
Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về quy chế tuyển chọn, đề cử và quản lý cán bộ;
Phần thứ bảy. Quy định mới về khen thưởng, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của công chức, viên chức.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012.
GIAO TẬN NƠI
Liên hệ:Ms. Thảo
Trung Tâm Sách Sài Gòn
ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
ĐT: 08 66600627 DĐ: 0945 982 986 (Ms. Thảo)
Mail: sagobook@yahoo.com
Web: http://www.bieuthuexuatnhapkhau.com
Xếp theo:


Giá bán: 325,000 VNĐ

bộ luật lao động mới nhất 2012, năm 2012


Giá bán: 325,000 VNĐ

sách bộ luật lao động 2012, mới nhất


Giá bán: 325,000 VNĐ

luật lao động song ngữ 2012, tiếng anh, tiếng hoa
Xếp theo:


Giá bán: 325,000 VNĐ

luật bảo hiểm xã hội 2012, mới nhất

Giá bán: 299,000 VNĐ

luật doanh nghiệp mới nhất 2012, luật doanh nghiệp 2012


Giá bán: 325,000 VNĐ

luật đầu tư 2012, mới nhất, sách luật đầu tư năm 2012

Giá bán: 325,000 VNĐ

Bộ luật hình sự 2012, mới nhất, bộ luật hình sự sữa đổi bổ sung 2012


Giá bán: 325,000 VNĐ

bộ luật dân sự 2012, mới nhất, luật dân sự năm 2012


Giá bán: 325,000 VNĐ

Bộ luật tố tụng dân sự mới nhất, 2012, bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung


Giá bán: 325,000 VNĐ

Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính 2012, mới nhất, blkh luật tố tụng hành chính


Giá bán: 325,000 VNĐ

bình luận bộ luật tố tụng dân sự 2012, sách mới nhất


Giá bán: 325,000 VNĐ

luật khiếu nại tố cáo mới nhất, 2012


Giá bán: 325,000 VNĐ

luật bảo hiểm y tế 2012, mới nhất