Cần những gì: Sân chơi

Số người chơi: Tập thể

Cách chơi: Các đội tham gia dự thi đua sẽ đứng xếp hàng dọc sau mức khởi hành, làm một mức đích cách mức khởi hành khoảng 50 feet. Bắt đầu từ em đầu tiên sẽ làm thử trò chơi. Sau khi các em đã biết trò chơi rồi, người điều khiển sẽ ra hiệu để các em bắt đầu thi đua. Sau khi em đầu tiên đã làm xong, em sẽ chạy về đội của mình đụng vào em kế tiếp để em này tiếp tục trò chơi. Trò chơi chấm dứt khi tất cả các em của đội nào đó đã làm xong.

Những trò chơi sau đây có thể dùng để các em thi đua.

Ðua Với Ðèn Cầy Trên Tay

Em đầu tiên của mỗi đội sẽ cầm một cây đèn cầy. Sau hiệu còi bắt đầu, em sẽ đốt nến và chạy đến đích rồi chạy về đau cho em kế tiếp.

Nếu đèn cầy bị tắt, em sẽ phải trở về mức khởi hành, đốt lại và tiếp tục trò chơi.

Cõng Ðua

Hai em cõng nhau chạy tới đích và chạy trở về. Em ngồi trên lưng sẽ phải nhảy qua em kế tiếp và tiếp tục cuộc đua. Em ngồi trên lưng chân luôn luôn không được chạm đất.

Ðẩy Bằng Mũi

Các em sẽ dùng mũi của mình để đẩy một hột đậu phộng từ mức khởi hành tới đích. Sau khi đến đích, em sẽ cầm hột chạy về mức khởi hành. Em kế tiếp sẽ làm như vậy. Nên chuẩn bị sàn nhà sạch để các em chơi.

Ðua Từng Cặp

Các em đứng thành cặp, em này nắm một chân của em kia và em kia nắm một chân của em này, tay của hai em nắm lấy nhau để giữ thăng bằng. Sau hiệu còi bắt đầu, hai em sẽ chạy đến đích và chạy về mức khởi hành đụng một cặp khác rồi cặp kế tiếp sẽ làm giống như cặp đầu tiên.

Ðua Ba Người

Ba em đứng với nhau, hai em đứng bên sẽ kẹp một em đứng ở giữa bằng cách móc cùi chỏ với nhau. Em đứng giữa hướng về đích. Sau hiệu còi bắt đầu cả ba em cùng chạy đến đích và trở về.